Posted in 清潔法, 瑜伽

Jala Neti [鼻腔清潔法]

Jala Neti [鼻腔清潔法] – 大家會唔會成日鼻塞塞,但係點食藥,點做運動都好唔到,有時仲會更差,有無諗過在瑜伽當中有方法可以幫助到以上問題,Jala Neti 係六大清潔法之一,主要係幫助清潔鼻腔,從而解決當中潛在問題。BigBro_KaiYiu提提你練習過程簡單,輕鬆,但效果顯著。

Continue reading “Jala Neti [鼻腔清潔法]”